Mijn politieke standpunten

GEMEENTE SITTARD-GELEEN, WAARTOE OOK BORN BEHOORT

Na de herindeling heeft het GOB er zich voor ingezet om ook Born in de naam van de gemeente opgenomen te krijgen. Van geen van de partijen in Sittard-Geleen hebben we hierin toen steun gekregen. Door inzet van het GOB is Born wel in het logo van de gemeente opgenomen, maar ook hierover duikt zo nu en dan de discussie weer op. Het GOB is er voor de gehele gemeente, niet alleen voor Sittard en Geleen, maar ook voor Born!

WERKGELEGENHEID TOPPRIORITEIT

Het creëren en behouden van werkgelegenheid heeft voor het GOB topprioriteit. De groei van de Chemelot Campus betekent niet alleen ruim 1000 banen voor kenniswerkers, maar trekt ook werkgelegenheid aan voor andere werknemers voor onderhoud, schoonmaak, verzorging etc. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen bij VDL-Nedcar en de Sportzône. Deze ontwikkelingen trekken met name werkgelegenheid aan van toeleveringsbedrijven, logistiek en transport, wat ook zeer belangrijk is voorde ontwikkelingen in Holtum-Noord.

HORNBACH MAG UITBREIDEN!

Als je een tuincentrum koopt betaal je een prijs die past bij een tuincentrum en kun je niet verwachten dat zo maar even de bestemming wordt gewijzigd om er een bouwmarkt van te maken. De “buren” , de ondernemers gevestigd op Gardenz zijn, sinds de ontwikkeling van Gardenz een stuk duurder uit, immers aangaande het aangrenzende park en natuurontwikkeling leveren zij d.m.v. verhoogde huurprijs, een belangrijke financiële bijdrage. Het verheugt ons dat thans goede afspraken gemaakt zijn tussen Hornbach en het aangrenzende Gardenz en daarmee de belemmeringen voor de verdere ontwikkeling van Hornbach kunnen worden weggenomen.

GRAETHEIDE EN HET LEXYGEBIED GROEN

Het GOB is voorstander van Graetheide groen. Dit geldt ook voor het Lexygebied. Naast dat er nog vele m2 meters industriegrond in de provincie Limburg beschikbaar zijn, is er ook op het terrein van Chemelot nog ruim voldoende industriegrond beschikbaar.

GRATIS PARKEREN; NEE!

In de loop van de vele jaren die achter ons liggen zijn er besluiten genomen over het aanleggen van parkeergarages, parkeerterreinen en parkeerplekken op diverse plekken in Sittard-Geleen. De aanlegkosten en onderhoud van deze parkeervoorzieningen zullen betaald moeten worden uit de geïnde parkeergelden. De gemeente Sittard-Geleen int op jaarbasis ongeveer 4 miljoen euro aan parkeergeld. Bij gratis parkeren zal dit geld ergens anders uit de gemeentelijke begroting gehaald moeten worden. Geld dat hard nodig is voor bijvoorbeeld sociale voorzieningen voor onder meer oudere en/of zieke mensen en zoals iedereen weet wordt op deze budgetten toch al fors gekort door de Rijksoverheid. Een andere optie is verhoging van de OZB. We hebben in Sittard-Geleen ongeveer 40000 woningen. Een eenvoudig rekensommetje leert ons dat 4 miljoen euro gedeeld door 40000 een verhoging van de OZB betekent van € 100,00 per woning. Geeft u op jaarbasis € 100,00 aan parkeergeld uit?

MEDIA MARKT IN SITTARD-GELEEN?

Een prima idee om Media Markt naar Sittard-Geleen te halen. Waarom? Omdat Media Markt winkelend publiek aantrekt en daar hebben met name de winkeliers in Sittard-Geleen behoefte aan. Waar zouden we Media Markt dan in onze stad willen hebben? Op een plek waar het aantrekken van het winkelend publiek het grootste is, dus in het centrum van Sittard of in het centrum van Geleen. Ervaring leert dat mensen die bij een groot winkelbedrijf in een stadscentrum gaan winkelen, ook naar de omliggende kleinere winkels gaan, die dan eveneens hun omzet zien vergroten. Media Markt ergens vestigen op een industrieterrein voegt niets toe aan de ontwikkeling van een van de stadscentra. De klanten rijden dan tot aan de voordeur, laden hun nieuwe aanwinst in de auto en vertrekken weer. Het levert wel een voordeel op voor het winkelend publiek dat graag een Media Markt dicht in de buurt heeft, maar het is vooral een voordeel voor de pandeigenaar die zijn pand goed heeft weten te verhuren en die zijn onvrede niet onder stoelen of bank steekt als hij zijn pand niet heeft kunnen verhuren omdat de gemeente er niet zo maar medewerking aan verleent. Roepen dat Media Markt gevestigd moet worden op Gardenz is een vorm van populisme. Voor Gardenz zeer zeker aantrekkelijk, maar waar zit de echte toegevoegde waarde van een vestiging van Media Markt? Juist ja, in één van onze stadscentra. Daar is de nood het hoogst en moeten we de toenemende leegstand zien te stoppen. Dus vestiging van Media Markt, heel graag, maar op een plek dat één van de stadscentra van Sittard-Geleen er ook echt iets aan heeft.

EEN SUPERMARKT BIJ U IN DE BUURT?

Een supermarkt bij u in de buurt, lekker gemakkelijk, maar is dit wel zo reëel? Een supermarkt heeft slechts overlevingskans als deze gevestigd is op een plek waar voldoende potentiële klanten woonachtig zijn. Een supermarkt is ook een publiekstrekker en is daarmee een belangrijke spil voor een goed lopend stadscentrum of winkelcentrum. Daarom heeft de gemeenteraad besloten alleen vestigingen van supermarkten toe te staan in de stadscentra en wijkwinkelcentra. Vestiging van een supermarkt buiten deze centra trekt winkelend publiek weg uit deze centra met als gevolg dat er nog meer leegstand ontstaat in de centra.

VOORKOMEN EN TERUGDRINGEN LEEGSTAND VAN WINKELS

In Sittard, Geleen en Born zien we in de winkelcentra dat er leegstand van winkelpanden ontstaat. Ondernemers en de gemeente zijn voortdurend met elkaar in discussie wat er ondernomen dient te worden om leegstand tegen te gaan. Wat we in ieder geval niet moeten doen is om buiten de winkelcentra in afwijking van het geldende bestemmingsplan, winkels, horeca en dergelijke toe te staan. Hierdoor neemt de leegstand alleen maar toe, want de huur van een pand buiten de een van de winkelcentra is natuurlijk veel aantrekkelijker dan de huur van een pand in een centrum. Gestreefd dient te worden naar verkleining van de winkelcentra gebieden. Compacter dus met minder leegstand. Leegstand maakt immers een winkelcentrum onaantrekkelijk voor het publiek, maar ook voor een winkelier om er zich te vestigen of zelfs voor een bestaande winkelier om zijn vestiging open te houden. Wel moet er gestreefd worden naar een verlaging van huren van zakenpanden in de centra.

SAMENVOEGING VAN STADSWINKELS

In een eerdere publicatie maakten we er al melding van dat het samenvoegen van de stadswinkels al in 2004 is besloten op voorstel van het toenmalige College van B&W waar het GOB geen deel van uitmaakte. Het GOB zat toen in de oppositie. Mensen die destijds in de coalitie zaten en vertegenwoordigd waren in het toenmalige College van B&W schreeuwen nu moord en brand over het samenvoegen van de stadswinkels, een besluit dat ze zelf hebben voorgesteld. Een toenmalig Collegelid probeert nu met name de oudere mensen te doen geloven dat hij, c.q. zijn partij altijd tegen de samenvoeging van de stadswinkels is geweest. Belangrijk is in dit verband ook om te weten, dat er naast de stadswinkel in Geleen ook in Sittard en Born servicepunten ingericht worden met een beperkte dienstverlening. Ook is er voor inwoners die echt niet naar de stadswinkel kunnen komen de mogelijkheid tot een huisbezoek, waartoe een afspraak gemaakt kan worden. (Zie voor de volledige uitleg onder publicaties en documenten)

CAMERATOEZICHT

Het GOB is voorstander van cameratoezicht. Cameratoezicht is een goede aanvulling op de beperkte personele capaciteit van de regiopolitie. Het GOB vindt dat er ook buiten de stadscentra mobiele camera’s dienen te worden ingezet.

BEHOUD BASISSCHOLEN

Het GOB is van mening dat de aanwezigheid van een basisschool in een leefgemeenschap een belangrijk element is in het kader van de leefbaarheid. Het GOB is dan ook voorstander van een goede geografische spreiding van de basisscholen op het grondgebied van de gemeente Sittard-Geleen. Bij het behouden of opheffen van een basisschool dient er niet alleen gekeken te worden naar de normen qua leerlingenaantallen, maar dient naast spreiding de leefbaarheid een belangrijk criterium te zijn. Nieuwe scholen dienen zoveel mogelijk centraal tussen de aan elkaar grenzende wijken of dorpen gerealiseerd te worden. (Zie voor de volledige uitleg onder publicaties en documenten).

GEMEENSCHAPSHUIS – DORPSHUIS – WIJKONTMOETINGSCENTRUM

Het GOB is voorstander om gemeenschapshuizen zoveel mogelijk in stand te houden. Indien het draagvlak aan een gemeenschapshuis dreigt te ontvallen omdat er te weinig gebruik van wordt gemaakt, dient gestreefd te worden naar een dorpshuis of wijkontmoetingscentrum.

ZORGCENTRUM IN ALDENHOF

Toen de overeenkomst in samenspraak met de gemeente tussen Orbis, de projectontwikkelaar en aannemer werd ondertekend zat het GOB in de oppositie. Vreemd dat de partijen die toen in de coalitie zaten en dus collegeverantwoordelijkheid droegen later opeens grote bezwaren hadden tegen de vestiging van het Zorgcentrum in de wijk Aldenhof te Born. Inmiddels konden we kiezen tussen een Zorgcentrum in de wijk Aldenhof of uitbreiding van de zorgcentra in Sittard of Geleen in plaats van het Zorgcentrum St. Maarten te Born en dus geen zorgcentrum meer in het stadsdeel 1 (Oude gemeente Born, Limbricht, Guttecoven en Einighausen). Dus was er qua locatie nog een keuze???

BEHOUD VOETBALCOMMODATIES

Met grote betrokkenheid heeft de GOB-fractie de discussie aangaande de voetbalvisie gevoerd. Van het aanbod van het GOB om te overleggen met de voetbalbesturen hebben 15 van de 18 voetbalbesturen gebruik gemaakt. De discussie heeft tot belangrijke bijstelling van het concept-besluit geleid. Aangaande een aantal voetbalaccommodaties vinden er in 2014 nog een tweetal onderzoeken plaats. (Zie voor de volledige uitleg onder publicaties en documenten).

IJSALON BORN

De politieke groepering GOB is grote voorstander van een ijssalon of een restaurant binnen het centrumgebied van Born. Een dergelijke voorziening zou een welkome aanvulling zijn voor het horeca-aanbod in Born. Echter, volgens het bestemmingsplan, dus in het centrumgebied van Born. Daar zijn zoals gezegd door ondernemers reeds forse investeringen gedaan en bovendien zijn er diverse panden in dit gebied beschikbaar, waar een ijssalon en/of horecagelegenheid mogelijk is. Omwonenden binnen het centrumgebied weten in elk geval dat ter plekke horeca mogelijk is. Dit terwijl bewoners van buiten het centrumgebied er op mogen vertrouwen dat de gemeente afspraken en uitgangspunten zoals neergelegd in een democratisch vastgesteld bestemmingsplan, handhaaft. (Zie voor de volledige uitleg onder publicatie en documenten).

UITBREIDING GLADHEIDBESTRIJDING

Het GOB is voorstander voor het uitbreiden van het programma van de gladheidbestrijding en heeft ter zake om een onderzoek gevraagd. (Zie voor de volledige uitleg onder publicaties en documenten).

WATEROVERLAST EN GLADHEIDBESTRIJDING NABIJ ODAPARKING

Het GOB heeft de wateroverlast en gladheidbestrijding nabij de Odaparking aangekaart. Ook is overkapping van de trappen voorgesteld om gladheid van de trappen bij vorst een sneeuwval tegen te gaan. (Zie voor de volledige uitleg onder publicatie en documenten).

CALAMITEIT MET NAFTALEIDING TE GRAETHEIDE BORN

Het GOB heeft vragen gesteld aangaande de veiligheid en communicatie met inwoners van Graetheide te Born in relatie tot calamiteit met de naftaleiding. (Zie voor de volledige uitleg onder publicaties en documenten).