Over mij

Paul Verjans

Paul Verjans
Raadslid Fractie GOB, gemeente Sittard-Geleen (tot maart 2022)

Over mij

In 1950 ben ik geboren aan de Kapelweg 3 te Born. Met mijn echtgenote Elke Verjans-Harte
woon ik thans aan de Kempstraat 59 te Born. Ook Elke zal voor velen in de omgeving van
Born geen onbekende zijn. Ook zij is iemand die zeer actief is in het verenigingsleven van Born en omgeving.
Samen hebben we twee zonen, Mike, getrouwd met Sjouke en Cliff getrouwd met Bianca.
Voorts zijn we, de trotse oma en opa van kleinzoons Stijn en Marijn, de zoontjes van Mike
en Sjouke.
Na ruim 39 jaar werken ben ik met pre-pensioen gegaan, maar ik ben iemand die absoluut
niet kan stil zitten. Hierover kunt u meer lezen in mijn levensloop. Ik heb geen volledig
betaalde dagtaak en avondstudies meer, maar vervelen doe ik mij echt niet.

Mijn vrijwilligerswerk is in omvang sterk toegenomen. Bij Jong Nederland Limburg, waarbij
43 afdelingen, verspreid over de gehele provincie, zijn aangesloten, adviseerde ik de
coördinator en verzorgde ik de financiële administratie. Bij diverse verenigingen help ik
mee bij hun activiteiten en bij meerdere verenigingen geef ik gevraagd en ongevraagd
advies. Voorts ben ik thans als vrijwilliger voorzitter van de Stichting missiewerk pater
René, dat zich als doel heeft gesteld om de uit Born afkomstige Pater René Bucks
financieel te ondersteunen. Daarbij hoop ik een bijdrage te leveren aan de noden van de
mensen in Brazilië, die, het zoveel slechter hebben als U en ik! Daarnaast ben ik als
vrijwilliger voorzitter van Steunfonds Westelijke Mijnstreek een stichting eveneens met
kort samengevat als doel mensen in de Westelijk Mijnstreek die het financieel die het
slechter hebben als U en ik. Gedurende een aantal jaren ben ik provinciaal
vertrouwenspersoon bij Jong Nederland Limburg. Verder ben ik tot medio 2021 27 jaar, als
vrijwilliger, secretaris en penningmeester van de provinciale jeugdaccommodatie
Stichting Buitencentrum De Spar te Haelen actief geweest. Ik ben als vrijwilliger actief bij
de Schutterij St. Martinus Born, waarvan 2 jaar als interim-voorzitter.
Voorts heb ik als waarnemer enkele jaren als vrijwilliger de financiële administratie
verzorgd en het bestuur geadviseerd. Meer over mijn vrijwilligerswerk en overige in het
verleden vervulde verenigingsactiviteiten treft u aan in mijn levensloop.
(Sinds november 2022 ben ik als vrijwilliger lid van de Cliëntenraad van Zuyderland
Thuishulp en lid van de Cliëntenraad van Zuyderland Thuiszorg. Vanaf februari 2023 ben ik
voorzitter van Humanitas afdeling Westelijk Mijnstreek en vanaf oktober 2023 interim-
voorzitter van Humanitas afdeling Parkstad).

Gedurende 16 jaar was ik op de achtergrond actief in gemeentelijke politiek en lid van een
aantal adviescommissies. Op de voorgrond treden hoefde voor mij niet echt, totdat in het
voorjaar van 1997 het toenmalige College van Burgemeester en Wethouders van de
voormalige gemeente Born bekend maakte om op de markt in Born een groot winkelblok
te gaan bouwen. Een grove aantasting van de kern van Born én van de tot toenmalig
gemeentehuis omgebouwde monumentale kasteelhoeve. Dit mocht niet gebeuren. Dit was het moment dat ik actiever dan voorheen op de voorgrond ben getreden. Samen met
een grootaantal medestanders werd ik zeer actief, eerst in het actiecomité “Tegen de
bebouwing van de Borner Markt” en vervolgens vanaf 1998 als raadslid in de gemeente
Born en daarna tot op heden als raadsleden in de gemeente Sittard-Geleen. Overigens
weten we nu dat het winkelblok niet door is gegaan en dat de Bornse Markt er prachtig bij
ligt!

Als raadslid, waarvan 11 jaar fractievoorzitter, heb ik sinds 1998 grote stapels leeswerk en
vele uren discussie achter de rug. Het fractievoorzitterschap heb ik op 1 januari 2019
overgedragen aan mijn opvolgster. Terugkijkend vind ik nog steeds dat de discussies veel
te vaak niet gaan over de inhoud, maar over het politieke “gekrakeel” er omheen en het
druk zijn met het elkaar vliegen af te vangen.
Voor mij is het helemaal niet zo belangrijk om in een discussie als raadslid of fractie je
gelijk te halen en elkaar de vliegen af te vangen. Veel belangrijker is het dat je werkelijk het
belang van de inwoners van Sittard-Geleen behartigt. Daarvoor ben je immers gekozen en
niet om allerlei politieke spelletjes te spelen.

Opkomen voor de belangen van de inwoners van Sittard-Geleen, dát is waar het om gaat.
Het gaat om het welzijn van de inwoners, de verbetering van leefbaarheid van de
woonomgeving, een bloeiend verenigingsleven, de werkgelegenheid, aandacht voor de
zwakkeren in de samenleving, voor de ouderen, voor de jeugdigen, de veiligheid en met
name over een krachtiger handhavend optreden etc.
Regels gelden immers voor iedereen!

Ik kan niet vaak genoeg benadrukken dat het in de politiek om de inhoud dient te gaan in
plaats van allerlei “gekrakeel” zonder enige inhoud! Natuurlijk zijn allerlei grote projecten
belangrijk voor de ontwikkeling van de stad, maar in de eerste plaats dienen, de dagelijkse
zaken, zoals onderhoud in de dorpen, wijken en buurten op orde te zijn.

Inwoners moeten in een vroeg stadium betrokken worden bij projecten, bijvoorbeeld
bouwplannen, waar hun directe belangen mee gemoeid zijn en niet dat ze pas
geïnformeerd worden als alle andere partijen het al met elkaar eens zijn en de direct
omwonenden dan pas hun inbreng kunnen leveren. Mensen terzijde staan bij hun
persoonlijke problemen vind ik zeker zo belangrijk als het overige raadswerk.

Mijn motto is dan ook: “Ik beloof u niets wat ik wellicht niet kan waar maken, maar
probeer waar te maken wat ik u graag had willen beloven”. Ik houd van de inwoners van
Sittard, Geleen en Born! “I love Sittard-Geleen”
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met me op. Tel. 046-4811806, mobiel
06.44532308 of per e-mail: paul.verjans.born@outlook.com

OOK OVER MIJ!

Onderstaand bericht zette ik op 10 oktober 2020 op mijn facebook pagina.

“JE INTEGRITEIT KUN JE MAAR ÉÉN KEER VERLIEZEN”
Nee, ik ben er de persoon niet naar om lange verhalen op facebook te plaatsen, maar ik
ben boos!
Door een raadslid werd mijn integriteit ter discussie gesteld omdat ik op 7 mei 2020 en 8
oktober 2020 niet heb deelgenomen aan het stemmen over de plaatsing van de
windmolens in Holtum-Noord. Ik ben met mijn zesde en laatste raadsperiode bezig. De
afgelopen 22 jaar heb ik aan het begin van elke raadsperiode als raadslid de eed afgelegd.
Steeds heb ik naar eer en geweten gehandeld.
Toen ik begon bij het G.O.B. stond G.O.B. voor Grevenbicht, Obbicht en Born. In de aanloop
naar de fusie van Sittard, Geleen en Born is de betekenis van deze letters gewijzigd in
Geloofwaardig, Open en Betrouwbaar.
Bij de laatst verkiezing hebben we er voor gekozen om gob als “merknaam” te gaan
gebruiken, MAAR we zijn nog steeds GELOOFWAARDIG, OPEN EN BETROUWBAAR. Dit is de
basis waarom ik de raadsvoorzitter, burgemeester Hans Verheijen onderstaand bericht
heb gestuurd.
(Overigens ook na afloop van deze raadsperiode, als ik stop als raadslid, blijf ik lid van het
gob en blijf ik me inzetten voor het gob en dus voor alle inwoners van Sittard-Geleen. Dus
kunt u ook dan nog altijd voor hulp bij mij terecht).
Dan nu mijn onderstaand bericht aan onze burgemeester:
Op 6 mei 2020 om 23:28 heeft Paul Verjans <pg.verjans@gmail.com> het volgende
geschreven:
Geachte heer Verheijen,
Hierbij wil ik aan u als raadsvoorzitter melden dat ik tijdens de raadsvergadering van
morgen, 7 mei 2020 i.r.t. het dossier Windpark Holtum-Noord alle schijn van
belangenverstrengeling wil voorkomen.
De voorzitter van de belangvereniging Blow die actie voert tegen het plaatsen van de
windmolens is de echtgenoot van mijn zus, aldus mijn zwager.
Op zich is dit nog geen punt, maar wel het feit dat hij (en mijn zus) kenbaar heeft gemaakt
dat hij door de plaatsing van de windmolens persoonlijk wordt geschaad en mocht de raad
besluiten tot plaatsing mijn zus en zwager planschade zullen claimen.
Hier speelt dus nadrukkelijk dat het persoonlijk belang van mijn familie al dan niet door
deze kwestie wordt geschaad. Overigens ook hun zoon en schoondochter wonen in
dezelfde straat.
Nadat ik de gedragscode en integriteitsbeleid nog eens goed gelezen heb voelt dit qua
integriteit niet goed!
Mijn persoonlijke integriteit is voor mij altijd een zwaar punt geweest, ik til daar zwaar aan.
Vele malen heb ik in het verleden de opmerking gemaakt: “Je integriteit kun je maar één
keer verliezen”.
In de door de raad vastgestelde gedragscode en integriteitsbeleid staat nadrukkelijk dat
verwacht wordt dat ieder raadslid geacht wordt hierin zijn eigen verantwoordelijk te
pakken.

Dit doe ik bij deze, dus ik zal niet deelnemen aan de discussie en stemming aangaande de
agendapunten: “Verklaring van geen bedenkingen Windpark Holtum-Noord” en
“Voorbereidingsbesluit Holtum Noord”.
Met vriendelijke groet,
Paul Verjans
Raadslid gob
06.44532308