Mijn levensloop

Paul Verjans

Paul Verjans
Raadslid Fractie gob, gemeente Sittard-Geleen (tot maart 2022)

Levensloop
In 1950 ben ik geboren in Born. In Born en omgeving heb ik mijn jeugd doorgebracht. Na
het basisonderwijs ben ik in Sittard naar het voortgezet onderwijs gegaan en heb ik een
vak geleerd en al op 16 jarige leeftijd ben ik in een bedrijf aan het werk gegaan, want er
moest brood op de plank komen.
Begin 1968 ben ik voor 6 jaar in dienst getreden bij de Koninklijke Marechaussee. Na de
pittige opleiding in Apeldoorn, deed ik 9 maanden dienst bij het hoofdkwartier van de
Landmacht in Den Haag, vervolgens ongeveer 1,5 jaar in Vaals aan de grens. Daarna 1 jaar
bij de Nederlandse delegatie in het hoofdkwartier van de NAVO te Brussel. Vervolgens 7
maanden bij de brigade Brunssum en vervolgens 1,5 jaar in Hessisch Oldendorf in
Duitsland, ongeveer 50 km van Hannover.

Een maand voordat mijn 6 jaren bij de Koninklijke Marechaussee er op zaten leerde ik mijn
huidige echtgenote Elke Harte kennen. Na 2 jaar en vele verreden kilometers heb ik Elke
mee naar Nederland mogen nemen. Na een jaartje gemeentepolitie Arnhem ben ik in mei
1975 aan de slag gegaan bij de Rijksverkeersinspectie te Arnhem, eerst in de
vergunningverlening, maar na een jaar als inspecteur in de buitendienst. Aanvankelijk in
de Betuwe, maar na een jaartje is het dan toch gelukt om mijn werk te verplaatsen naar
het geliefde Limburg en ben ik daar eveneens als inspecteur aan de slag gegaan. In de loop
der jaren heb ik ook qua studie niet stilgezeten. Ik moest wel op jonge leeftijd aan het
werk, maar mij was wel duidelijk dat je zonder studie niet verder komt. Na mijn avond
MAVO en avond HAVO heb ik mijn studie Vervoersmanagement gedaan bij het Nederland
Vervoerswetenschappelijk Instituut en Logistiek management bij de Hoge School te Venlo.
Daarna heb ik nog diverse management opleidingen gevolgd en een aantal interessante
kortstondige opleiding, zoals Synthese en analyse van het beleid, de Opleiding tot Auditor
bij het INK.

Op 35 jarige leeftijd werd ik benoemd in mijn eerste management functie bij de
Rijksverkeersinspectie te Roermond. Drie jaar later, in 1988, werd ik benoemd als Hoofd
afdeling Goederenvervoer, zijnde een afdeling die zich bezig hield met integraal
vervoerbeleid en vergunningverlening. In 1991 tot medio 1992 was ik werkzaam als
adviseur i.h.k.v. de reorganisatieproces teneinde het Korps Controleurs Gevaarlijke Stoffen
samen te voegen met de controledienst van de Rijksverkeersinspectie.
Medio 1992 werd ik benoemd als plv. Unitmanager voor Limburg, Noord Brabant en
Zeeland. Als gevolg van wederom een reorganisatieproces ben ik in begin 1995 benoemd
als interim unitmanager, teneinde in begin 1997 het regiokantoren op te heffen en alle
medewerkers te herplaatsen. Vervolgens heb ik nog 9 jaren op en neer getreind tussen
Limburg en Den Haag. Aanvankelijk 2 jaar als personeelsadviseur en daarna als senior
beleids- en bestuursadviseur en projectmanager.

Ik heb weliswaar op diverse plaatsen gewoond en gewerkt, maar eigenlijk zijn Elke en ik
nooit echt uit Born en omgeving weggeweest, want in onze vrije tijd logeerden we bijna elk weekend in Born en namen deel aan het verenigings- en uitgangsleven. In 1979 zijn we
weer definitief in Born gaan wonen om er nooit meer weg te gaan!

Sinds december 2005 ben ik met pre-pensioen, maar ik kan het werken niet laten en ben
dus aansluitend enkele dagen, gedurende een periode van drie jaar aan de slag gegaan bij
het Provinciaal Bureau van Jong Nederland Limburg. Voor Jong Nederland Limburg
waarbij 43 afdelingen zijn aangesloten ben ik tot juli 2016 vrijwilligerswerk blijven doen.
Met name heb gedurende deze tijd de financiële administratie verzorgd.

Het vrijwilligerswerk heeft steeds een belangrijke rol in mijn leven gespeeld en ik ben er
van overtuigd dat het vrijwilligerswerk een belangrijke bijdrage geleverd heeft aan mijn
persoonlijke ontwikkeling.
Op 16 jarige leeftijd was ik al als assistent jeugdleider aan de slag bij Jong Nederland te
Born, daarna volgden velerlei vormen van vrijwilligerswerk, onder andere 5 jaar voorzitter
van Jong Nederland afd. Born, secretaris van de medezeggingsraden van het
basisonderwijs in Born, ruim 7 jaar secretaris provinciale bestuur van Jong Nederland
Limburg en secretaris van zeven samenwerkende provinciale jeugd en jongeren
organisatie in Limburg, bestuurslid van drie samenwerkende provinciale jeugd- en
jongeren organisaties Scouting-Jong Nederland-Nuso en ruim 9 jaar secretaris/vice-
voorzitter,het RK kerkbestuur te Born. Vanaf 1994 ben ik 27 jaar als vrijwilliger bestuurslid
van Stg (jeugd) Buitencentrum De Spar te Haelen, aanvankelijk als secretaris en financieel
administrateur en sinds 2011 als penningmeester actief geweest. Tevens ben ik sinds begin
2006 voorzitter van de Stichting Missiewerk pater René. Voorts ben ik als lid en vrijwilliger
actief bij Schutterij St, Martinus Born en heb ik na twee jaar tijdelijk voorzitter te zijn
geweest in oktober 2017 de voorzittershamer overgedragen aan mijn opvolger. Op het
moment vervul ik bij de schutterij de rol van adviseur van het bestuur, lid en vrijwilliger.
Daarnaast adviseer ik als vrijwilliger desgevraagd diverse verenigingen en organisaties in
de gemeente Sittard-Geleen en omgeving, maar ben ook altijd bereid een handje te helpen
bij diverse door verenigingen georganiseerde activiteiten. Daarnaast ben ik als vrijwilliger
voorzitter van Steunfonds Westelijke Mijnstreek een stichting eveneens met kort
samengevat als doel mensen in de Westelijk Mijnstreek die het financieel die het slechter
hebben als U en ik. Gedurende een aantal jaren ben ik provinciaal vertrouwenspersoon bij
Jong Nederland Limburg.
(Sinds november 2022 ben ik als vrijwilliger lid van de Cliëntenraad van Zuyderland
Thuishulp en lid van de Cliëntenraad van Zuyderland Thuiszorg. Vanaf februari 2023 ben ik
voorzitter van Humanitas afdeling Westelijk Mijnstreek en vanaf oktober 2023 interim-
voorzitter van Humanitas afdeling Parkstad).

Ik ben niet het type vrijwilliger dat alleen maar aan de bestuurstafel plaats neemt, maar
steek ook als vrijwilliger de armen uit de mouwen als er gewerkt en gesjouwd moet
worden. Kortom het “vrijwilligersvirus” heeft mij nooit meer losgelaten!